หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (นร ๐๕๐๔/ว ๑)

• การกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และระยะเวลาการประดับธงกับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ (นร ๐๑๑๐/ว ๒๔๖)

• การส่งผู้แทนไปชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๓)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๓/ว ๔)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๖)

• การแก้ไขปัญหายาเสพติด (นร ๐๕๐๔/ว ๘)

• สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (นร ๐๕๐๔/ว ๗)

• การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๙)

• การยกเลิกหรือปรับปรุงคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐)

• การนำนักโทษหรือผู้ต้องขังมาปฏิบัติงานในโครงการเพื่อการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๕) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒)

• รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายเงิบงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓)

• รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายสังคม) เรื่อง การทำสัญญาจ้างในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานซึ่งมีลักษณะพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖ รวม ๓ ฉบับ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๕)

• รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗)

• ผลการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศของรัฐบาล (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖)

• การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการตามมาตรการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙)

• สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑)

• ขอแก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔)

• การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา (นร ๐๕๐๓/ว ๒๕)

• การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (นร ๐๕๐๔/ว ๒๗)

• การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬา (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖)

• ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๘)

• การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นร ๐๕๐๔/ว ๒๙)