หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๑)

• การแก้ไขปัญหาการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๔)

• การเตรียมการเพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๕)

• แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาล ได้ส่งญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นมาเพื่อรัฐบาลพิจารณาดำเนินการ (นร ๐๒๐๔/ว ๑๓๓)

• การดำเนินคดีปกครองและการดำเนินคดีแพ่งในชั้นอนุญาโตตุลาการ (นร ๐๒๐๔/ว ๑๓๖)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง และผู้ประกอบอาชีพงานอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (นร ๐๒๐๖/ว ๑๓๗)

• การปรับปรุงระบบบริหารจัดการกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๘)

• การผ่อนผันให้ก่อหนี้ผูกพันหลังไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๐)

• แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรมใหม่ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๑)

• การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงตั้งใหม่ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๒)

• การปฏิบัติตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโตกรณีการใช้คาร์บอนเครดิตในประเทศไทย (นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๕)

• มาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ (นร ๐๒๐๔/ว ๑๔๖)

• รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจำไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๗)

• ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๐)

• การเตรียมการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการเงิน กรณีปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (นร ๐๒๐๔/ว ๑๔๘)

• ขออนุมัติเป็นสมาชิกสมาคมโสตทัศนจดหมายเหตุแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) และสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) (นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๑)