หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในการชุมนุมเรียกร้อง (นร๐๒๐๕/ว๑๑๗)

• แนวทางการดำเนินงาน/โครงการที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายที่จำเป็นเร่งด่วน (นร๐๒๐๕/ว๑๒๐)

• การใช้พื้นที่ค่ายทหารควบคุมผู้ต้องขังคดีไม่ร้ายแรง (นร๐๒๐๕/ว๑๒๒)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๔/ว๑๒๑)

• การสนองพระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๕) (นร๐๒๐๕/ว๑๒๔)

• การส่งเสริมการแต่งกายในชุดผ้าไทย (นร๐๒๐๕/ว๑๒๖)

• มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐ (นร๐๒๐๕/ว๑๒๗)

• การมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร๐๒๐๕/ว๑๒๙)

• กำหนดให้วันที่ ๒๕ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ (นร๐๒๐๕/ว๑๓๐)