หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปี ๒๕๔๖ (นร๐๒๐๕/ว๙๙)

• ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินคดี (นร๐๒๐๖/ว๑๐๑)

• การจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ททท.นิวยอร์ค จากบัญชีเป็นสูญ (นร๐๒๐๕/ว๑๐๒)

• การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นร๐๒๐๕/ว๑๐๓)

• ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีซึ่งล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศในปัจจุบัน (นร๐๒๐๖/ว๑๐๖)

• แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ (นร๐๒๐๕/ว๑๐๕)

• ผลการก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕ แนวทางการผ่อนผันให้ก่อหนี้ผูกพันหลังไตรมาสที่ ๓ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร๐๒๐๕/ว๑๐๗)

• แผนเตรียมการรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. .... (นร๐๒๐๔/ว๑๐๘)

• การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ (นร๐๒๐๕/ว๑๑๐ )

• รายงานความก้าวหน้าการเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร๐๒๐๕/ว๑๑๑)

• หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้นำนิติบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบกรณีที่มีผลงานในการผลักดันให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ (นร ๐๒๐๗/ว ๑๑๒)

• การปรับปรุงกฎหมายบางฉบับให้เหมาะสมกับกาลสมัย (นร๐๒๐๔/ว๑๑๓)

• การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ (นร๐๒๐๕/ว๑๑๔)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร๐๒๐๕/ว๑๑๕)

• มาตรการการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการปรับโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรมใหม่ (นร๐๒๐๕/ว๑๑๖)