หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีซึ่งล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศในปัจจุบัน (นร๐๒๐๕/ว๘๔)

•  การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นร๐๒๐๕/ว๘๙)

• การรายงานความก้าวหน้าของโครงการหรือเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาล (นร๐๒๐๕/ว๙๐)

• มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศ (นร๐๒๐๕/ว๙๒)

• การเก็บข้อมูลและสถิติในเรื่องสำคัญ และการใช้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นร๐๒๐๕/ว๙๖)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๒/๒๕๔๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของราชบัณฑิตยสถาน (นร๐๒๐๕/ว๙๗)