หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สมาชิกวุฒิสภาขอเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐประจำจังหวัด (นร๐๒๐๔/ว๗๑)

• แนวคิดในการแก้ไขปัญหาการให้ข้าราชการไปช่วยราชการ (นร๐๒๐๕/ว๗๓)

•  การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (นร๐๒๐๕/ว๗๔)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวของกับเทคนิคต่าง ๆ (นร๐๒๐๕/ว๗๗)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๔/๒๕๔๕ เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๖/๒๕๔๕ เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (นร๐๒๐๕/ว๗๘)

• สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการในการจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) สำหรับแผนงาน/โครงการ (นร๐๒๐๖/ว๘๐)