หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด CEO (นร๐๒๐๕/ว๔๗)

• การสนับสนุนส่งเสริมโครงการพระราชดำริต่าง ๆ (นร๐๒๐๕/ว๕๔)

• การปฏิรูประบบราชการ (นร๐๒๐๕/ว๕๕)

• วันหยุดชดเชยของทางราชการ (การหยุดชดเชยของรัฐวิสาหกิจในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๔๕) (นร๐๒๐๕/ว๕๗)

• โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๗ ของการประปานครหลวง (นร๐๒๐๕/ว๕๘)

• การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ (นร๐๒๐๕/ว๖๑)

• การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพบปะเจรจากับต่างประเทศ (นร๐๒๐๕/ว๖๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๔/๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๖ คณะ (นร๐๒๐๕/ว๖๔)

• การส่งผู้แทนไทยเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นร๐๒๐๕/ว๖๗)

• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน (นร๐๒๐๕/ว๖๘)

• หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในการชุมนุมเรียกร้อง (นร๐๒๐๕/ว๗๐)