หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• โครงการขยายการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรแบบใหม่ (นร๐๒๐๕/ว๓๐)

• การมอบอำนาจและช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ(CEO) (นร๐๒๐๕/ว๓๒)

• การปฏิรูประบบราชการ (นร๐๒๐๕/ว๓๕)

•  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๘/๒๕๔๕ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน (นร๐๒๐๕/ว๓๖)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๗/๒๕๔๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร๐๒๐๕/ว๓๗)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๗๗/๒๕๔๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย (นร๐๒๐๕/ว๔๐)

•  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๓ ของประเทศไทย (IT 2010 Policy Framework) (นร๐๒๐๕/ว๔๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๕/๒๕๔๕ เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร๐๒๐๕/ว๔๔)

• สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ของคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ในปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๕/ว๔๕)