หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การประสานงานระหว่างโฆษกกระทรวงเพื่อประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๘)

• การบริหารงานคอมพิวเตอร์ของรัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๐)

• การยกเลิกหรือปรับปรุงคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๙)

• กำหนดให้วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๒)

• การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๔)

• สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๓)

• การจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๑)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๐)

• แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (Thailand Trade Representative) เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๘)

• มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อเสริมรายได้ของผู้มีรายได้น้อย (นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๙)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณและเรื่องมาตรการเร่งรัดชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค เฉพาะในส่วนของการควบคุมการใช้สาธารณูโภค (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓)

• แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๔)

• ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๔ เรื่อง การซื้อหนังสือใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๕)

• การเร่งรัดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๐)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๙)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารนโยบายการนำเข้า พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๘)

• การตั้งชื่อโดเมนแบบใหม่ตามโครงสร้างส่วนราชการภายหลังการปฏิรูป (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๑)

• การแก้ไขปัญหาของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๓)

• โครงสร้างและระบบการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๔)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๕)

• การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณคณะกรรมการ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๗)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๖)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๔๐)

• ผลการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗๑ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๙)

• การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๔๑)