หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การจัดระเบียบเว็บไซต์ของทางราชการหลังการจัดโครงสร้างใหม่ (นร ๐๕๐๔/ ว ๑๙๐)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การฟ้องเรียกค่าเสียหายเมื่อมีการกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๑)

• การรณรงค์ซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๖)

• วันรัฐธรรมนูญ และวัน "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" (นร ๐๕๐๗/ว ๒๐๐)

• วันรัฐธรรมนูญ และวัน "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" (นร ๐๕๐๗/ว ๒๐๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)

• วันรัฐธรรมนูญ และวัน "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" (นร ๐๕๐๗/ว ๒๐๐)

• การประสานงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๙)

• การสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและข้าราชการเข้าร่วมงาน ASOCIO ๒๐๐๒ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๑)

• รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจำไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๒)

• การเร่งรัดการพิจารณาเสนอเรื่องของส่วนราชการต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๖)

• การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัด)(นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๗)