หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๒)

• ขอให้กำชับคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการ (นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๔)

• การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. .... (นร ๐๒๐๔/ว ๑๕๕)

• รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นร ๐๒๐๔/ว ๑๕๖)

• การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓)

• แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๘)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๒/๒๕๔๕ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑/๒๕๔๕ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๑)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๐/๒๕๔๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๓/๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๖ คณะ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๔)

• การดำเนินการแบ่งทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ของส่วนราชการที่ได้รับผลจากการปฏิรูประบบราชการ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๖๕)

• มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ (ครั้งที่ ๙๑) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๙)

• ยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจโลก (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๐)

• โครงการนำร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ (CEO) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๗)

• มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด (นร๐๕๐๕/ว๑๗๒)

• มติคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการเกี่ยวกับศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๕ )

• การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๖ )

• การดำเนินการจัดซื้อในรูปแบบการประมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๙)

• วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณีปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๐)

• การดำเนินการกรณีมีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามผลการปฏิรูประบบราชการ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๗)

• มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ : ข้าราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๑)

• การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (OPERATION CENTER) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๒)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๓)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๓/ว ๑๘๔)

• กำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๖)