หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ (นร๐๒๐๕/ว๒)

• การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ ๑๐ และ ๑๑ (นร๐๒๐๕/ว๕)

• การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย (นร๐๒๐๔/ว๗)

• การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี (นร๐๒๐๕/ว๑๐)

•  แผนพัฒนาการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (นร๐๒๐๔/ว๑๑)

• กรอบวงเงิน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ของค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตามนโยบายรัฐบาล (นร๐๒๐๕/ว๑๒)

• การส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (นร๐๒๐๕/ว๑๖)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕/๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการในการมอบอำนาจหน้าที่ และวิธีปฏิบัติงานในเรื่องการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (นร๐๒๐๕/ว๑๘)

• การจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (นร๐๒๐๕/ว๑๙)