หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การปรับปรุงอัตรากำลังข้าราชการที่ไปช่วยราชการ (นร๐๒๐๕/ว๑๕๙)

•  การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๕/ว๑๖๑)

• การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (นร๐๒๐๕/ว๑๖๒)

• ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในการประสานงานด้านนิติบัญญัติ (นร๐๒๐๔/ว๑๖๓)

•  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ (นร๐๒๐๕/ว๑๖๕)

•  ขออนุมัติจ้างผู้มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว (นร๐๒๐๗/ว๑๖๖)

•  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร๐๒๐๔/ว๑๖๗)

•  การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ (นร๐๒๐๔/ว๑๗๐)

•  แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองกรณีมีผู้ฟ้องร้องคณะรัฐมานตรีต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๑)

•  การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" (นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๒)

• การตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา (นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๓)

• ขอยกเว้นเป็นพิเศษเฉพาะรายในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณฯ กรณีการซื้ออาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม (นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๕)

• หารือปัญหาการดำรงตำแหน่งหรือกระทำการใดของรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๐๘ (นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๖)

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๗)

• การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ CEO (นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๘)

• การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๙)

• ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในการประสานงานด้านนิติบัญญัติ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๐)

• ขอความร่วมมือในการใช้ที่ดินราชพัสดุเป็นพื้นที่ในการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจเป็นลำดับแรก (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๑)

• ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๒)

• การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในวงการก่อสร้างไทย (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๓)

• แผนระยะสั้นเพื่อรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๔)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (การเดินทางไปพม่าของข้าราชการระดับสูง) (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๕)