หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (นร๐๒๐๕/ว๑๔๑)

• โครงการนำร่องการปรับปรุงการบริหารงานจังหวัด (นร๐๒๐๕/ว๑๔๘)

• การจัดทำระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า (นร๐๒๐๕/ว๑๔๙)

•  ขออนุมัติหลักการจัดอัตรานิตยภัตถวายเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะตำบล (นร๐๒๐๕/ว๑๔๓)

•  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๔๔ และการกำหนดแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ (นร๐๒๐๕/ว๑๔๕)

• การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๕/ว๑๕๔)

• การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (นร๐๒๐๕/ว๑๕๖)

• การขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (เงินกู้ SAL) เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (นร๐๒๐๕/ว๑๕๗)

• การให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย (นร๐๒๐๕/ว๑๕๘)