หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

•  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี (นร๐๒๐๗/ว๑๒๕)

• ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๕/ว๑๑๙)

• สถานะการเบิกจ่ายลงทุนปี ๒๕๔๔ ของภาครัฐ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข (นร๐๒๐๕/ว๑๒๐)

• แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (นร๐๒๐๕/ว๑๒๖)

• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (นร๐๒๐๕/ว๑๒๗)

• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (นร๐๒๐๕/ว๑๓๐)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๕/ว๑๓๓)

• แผนทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมแห่งชาติ (นร๐๒๐๕/ว๑๓๕)

• ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (นร๐๒๐๕/ว๑๓๖)

• กรอบแนวทางในการดำเนินการแก้ไปปัญหาของประเทศ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๗ )

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ (นร๐๒๐๕/ว๑๓๘)