หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๒/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกิจการรัฐสภา (นร๐๒๐๕/ว๑๐๒)

• การเร่งรัดเบิกจ่ายลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ (นร๐๒๐๕/ว๑๐๓)

• การกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการประสานกับฝ่ายนิติบัญญัติ (นร๐๒๐๔/ว๑๐๗)

• ขอหารือกรณีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นร๐๒๐๔/ว๑๑๐)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด (นร๐๒๐๕/ว๑๑๕)

• การเบิกค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการเดินทางไปราชการโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (นร๐๒๐๕/ว๑๑๒)

• การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในวงการก่อสร้างไทย (นร๐๒๐๕/ว๑๑๓)

• การพิจารณาแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (นร๐๒๐๕/ว๑๑๔)

• การซักซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ (นร๐๒๐๕/ว๑๑๖)