หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๕/ว๗๕)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๕/ว๗๙)

• นโยบายของรัฐบาลกับกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง (นร๐๒๐๒/v(r)๗๕)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นร๐๒๐๔/ว๘๐)

• โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ ๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๕) (นร๐๒๐๕/ว๘๑)

• วันหยุดชดเชยของทางราชการ (นร๐๒๐๕/ว๘๓)

• แต่งตั้งผู้แทนการค้าของไทย (Thailand Trade Representative) เพิ่มเติม (นร๐๒๐๕/ว๘๙)

• การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๕/ว๙๐)

• รายงานสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร๐๒๐๕/ว๙๑)

• กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร๐๒๐๔/ว๙๒)

• ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ (นร๐๒๐๕/ว๙๔)

• ร่างกรอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) (นร๐๒๐๕/ว๙๖)

• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (นร๐๒๐๕/ว๙๘)

• การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร๐๒๐๕/ว๙๙)