หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การลดภาระของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (นร๐๒๐๕/ว๖๑)

• การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศในการวางแผนยุทธศาสตร์ (นร๐๒๐๕/ว๖๒)

• การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และร่างกฎ ก.พ. ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร๐๒๐๔/ว๖๔)

• แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (นร๐๒๐๕/ว๖๖)

• ภาวะเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงินบาท)(นร๐๒๐๕/ว๖๘)

• การปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพิ่มเติม แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๔ (นร๐๒๐๕/ว๖๙)

• คณะกรรมการคณะต่าง ๆ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี (นร๐๒๐๕/ว๗๐)

• รูปแบบและแนวทางการประชุมคณะรัฐมนตรี (นร๐๒๐๕/ว(ร)๖๖)

• การจัดสรรคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร๐๒๐๕/ว๗๒)