หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐/๒๕๔๔ ที่ ๒๑/๒๕๔๔ ที่ ๓๓/๒๕๔๔ ที่ ๓๔/๒๕๔๔ และที่ ๓๕/๒๕๔๔ (นร๐๒๐๔/ว๓๙)

• ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (นร๐๒๐๔/ว๓๘)

• การลดภาระของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (นร๐๒๐๕/ว๔๑)

• แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ (นร๐๒๐๕/ว๔๒)

• แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายติดตามการปฏิบัติราชการ (นร๐๒๐๕/ว๔๓)

• แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (นร๐๒๐๕/ว๔๗)

• การขอยืมตัวข้าราชการตำรวจช่วยราชการหรือรักษาความปลอดภัย (นร๐๒๐๕/v(t) ๔๐๙๘)

• แนวทางและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ (นร๐๒๐๕/ว๔๙)

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้เงินเพิ่มพิเศษแก่ข้าราชการ (นร๐๒๐๕/ว๕๐)

• การนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ และการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ (นร๐๒๐๕/ว๕๑)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๔๙/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (นร๐๒๐๕/ว๕๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๕๐/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน (นร๐๒๐๕/ว๕๓)

• รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ปัญหาของสมัชชาคนจน) (นร๐๒๐๖/ว๕๕)

• หลักปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมและพบปะหารือข้อราชการกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลไทยของบุคคลไนคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศและแขกต่างประเทศที่มาเยือนไทย และการไปต่างประเทศของผู้นำระดับสูงในรัฐบาลไทย (นร๐๒๐๕/ว๕๖)

• การเร่งรัดใช้จ่ายและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้มีประสิทธิภาพ (นร๐๒๐๕/ว๕๗)

• แต่งตั้งผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Represendtative) (นร๐๒๐๕/ว๕๙)