หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (นร๐๒๐๕/ว๒๑)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๑๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร๐๒๐๔/ว๒๗)

• คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (นร๐๒๐๕/ว๓๐)

• หลักปฏิบัติและแบบเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม (นร๐๒๐๔/ว๓๑)

• ร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นร๐๒๐๔/ว๓๒)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา (นร๐๒๐๔/ว๓๓)

• ร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (นร๐๒๐๔/ว๓๔)

• มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจของคณะรัฐมนตรี (นร๐๒๐๕/ว๓๕)