หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

•  การเตรียมการจัดทำงบประมาณ และการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖(นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๘)

•  ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณถนนสีลมจัดกิจกรรมตามโครงการปิดถนนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยว(นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๙)

•  การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการในช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา(นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๐)

•  ขอความเห็นชอบแนวทางการรณรงค์ให้ใช้สินค้าและบริการไทย โดยกำหนดให้ปี ๒๕๔๕ เป็นปีแห่งการรณรงค์ให้ใช้สินค้าและบริการไทย(นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๑)

• การมอบของขวัญและการจัดงานในเทศกาลปีใหม่ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๒)

• หลักเกณฑ์และแนวทางการทบทวนการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๔)

•  ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๕)

•  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง (นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๗)

•  ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๔) (นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๘)

•  มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย (นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๙)

•  การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นร ๐๒๐๕/ว ๒๕๐)

•  ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (การประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๔) (นร ๐๒๐๕/ว ๒๕๓)