หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๓/๒๕๔๔ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๗)

•  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๒/๒๕๔๔ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีประสานงานในราชการที่เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๘)

•  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๙)

• ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการขอเอกสาร (นร ๐๒๐๔/ว ๒๒๔)

• การกำหนดให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดต้นแบบนำร่องในการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๒๕)

• การใช้พื้นที่บริเวณถนนสีลมจัดกิจกรรมตามโครงการปิดถนนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยว (นร ๐๒๐๕/ว ๒๒๖)

• การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ CEO (นร ๐๒๐๔/ว ๒๓๒)

• แนวทางการเร่งรัดการใช้เงินภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๕)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๗)