หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• หลักเกณฑ์การใช้รถตำรวจนำขบวนของบุคคลสำคัญหรือนักการเมือง หรือการใช้รถนำขบวนรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๙)

• รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๐)

• มาตรการประหยัดพลังงาน (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๑)

• การให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไข และการเร่งรัดการแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานด้านนิติบัญญัติ (นร ๐๒๐๔/ว ๑๙๘)

• การกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทย (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๒)

• หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙)

• ขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานกับสำนักโฆษก (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๕)

• การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๖)

• รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๐)

• ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๑)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๔/๒๕๔๔ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๕/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๕ คณะ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๔)

• การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๖)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๓/๒๕๔๔ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๗)

• การชี้แจงร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๘)

• รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๐๙)

• แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้เงินภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๑)

• หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และการจ้างที่ปรึกษาไทย (นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๒)

• ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๓)