หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๘)

• การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย (นร ๐๒๐๔/ว ๑๑๗)

• การเร่งรัดเสนอเรื่องเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๒)

• การแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๓)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๔)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ๔) (นร ๐๒๐๔/ว ๑๒๕)

• การแต่งตั้งข้าราชการ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๗)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๑๓) (นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๙)

• มาตรการจูงใจยุบเลิกตำแหน่งว่างมีเงิน (นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๐)

• การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๑)

• สิทธิพิเศษขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๓)