หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มระดับ ๙ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๐๓)

• การดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๐๖)

• การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร ๐๒๐๔/ว ๑๐๘)

• การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ และการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์กรของรัฐได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่า (นร ๐๒๐๕/ว ๑๐๙)

•  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๐)