หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ (นร ๐๒๐๕/ว ๘๖)

• มาตรการจำกัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (นร ๐๒๐๕/ว ๘๗)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร ๐๒๐๔/ว ๙๑)

• การให้ข้าราชการเข้าร่วมงาน "รวมพลังสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี" (นร ๐๒๐๕/ว ๙๒)

• รายงานครั้งที่ ๔ ผลการตรวจสอบเงินกู้ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ (นร ๐๒๐๖/ว ๙๖)

• ขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (นร ๐๒๐๕/ว ๙๗)