หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการใช้วัสดุกรองแสง (นร ๐๒๐๔/ว ๗๓)

• การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการใช้วัสดุกรองแสง (นร ๐๒๐๔/ว ๗๗)

• รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (นร ๐๒๐๖/ว ๗๙)

• รายงานสรุปการทำประชาพิจารณ์ประจำปี ๒๕๔๒ (นร ๐๒๐๕/ว ๘๑)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน (นร ๐๒๐๕/ว ๘๒)

• สัปดาห์แห่งการต่อต้านยาเสพติด (นร ๐๒๐๕/ว ๘๓)

• มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ (นร ๐๒๐๕/ว ๘๔)

• หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๒๐๕/ว ๘๕)