หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๑๐๕ /ว ๔๑)

• รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไตรมาสที่ ๑ และข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (นร ๐๒๐๕ / ว ๔๒)

• การมอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕ /ว ๔๙)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕ /ว ๕๐)

• มาตรการป้องกันการนำเครื่องปรับอากาศเก่าที่ถูกถอดออกแล้วกลับมาใช้ในกรณีการปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานโครงการอาคารของรัฐ (นร ๐๒๐๕ /ว ๕๒)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๑๑)