หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง (นร ๐๒๐๔ /ว ๒๕)

• การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร (นร ๐๒๐๔ /ว ๒๖)

• การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ (นร ๐๒๐๕ /ว ๒๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ (นร ๐๒๐๔ /ว ๒๘)

• การเสนอเรื่องแต่งบตั้งข้าราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๒๐๕ /ว ๓๑)

• การปฏิบัติราชการแทน (นร ๐๒๐๔ /ว ๓๔)

• การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ หรือ ๑๑ (นร ๐๒๐๗ / ว ๓๕)

• รายงานการตรวจสอบข้อมูลเครื่องฉายรังสีโคบอลต์ - ๖๐ (นร ๐๒๐๕ /ว ๓๖)

• โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๔) (นร ๐๒๐๕ /ว ๓๗)