หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานครั้งที่ ๓ ผลการตรวจสอบเงินกู้ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ ๒๕๔๒ (นร ๐๒๐๕ /ว ๑๕)

• การขอพระราชทานความเป็นธรรมและขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ (นร ๐๒๐๗ /ว ๑๖)

• รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (นร ๐๒๐๕ /ว ๑๗)

• ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (นร ๐๒๐๕ /ว ๒๐)

• การมอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕ /ว ๒๑)

• การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (นร ๐๒๐๕ / ว ๒๒)

• หลักเกณฑ์การมีรถรับรองไว้ใช้ในราชการ และรถที่ใช้ในภารกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ (นร ๐๒๐๕ /ว ๒๓)