หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ (นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๖)

• พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๓

• มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง โครงการ "๙ นาที ๙ ล้านต้น เพื่อล้นเกล้า ฯ" (นร ๐๒๐๕/ว ๑๖๙)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๒)

• การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาในช่วงที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๓)

• การจัดพิมพ์เอกสารของทางราชการเป็นรูปเล่ม (นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๕)

• ขอให้ประกาศกำหนดวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นวันหยุดราชการ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๘)

• ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๙)

• แนวทางรณรงค์เพื่อประหยัดน้ำมัน (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๐)

• เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๑)