หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๓)

• การประสานงานและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เกี่ยวกับเรื่องการทุจริต (นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๔)

• พระราชทานนามของท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ ๒ (นร ๐๒๐๗/ว ๑๔๕)

• มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง (นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๙)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๐)

• การวางแบบกฎหมาย (การเปลี่ยนรูปแบบมาตรา .. ทวิ เป็นมาตรา ../๑) (นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓)

• นำเสนอร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน (นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๕)