MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปประเด็นอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ปีที่ ๒ ฯ (นร ๐๒๐๒/ว ๕)

• การสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูขในหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๒๐๕/ว ๗)

• การประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในช่วงการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ ๑๐ (นร ๐๒๐๕/ว ๑๐)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (นร ๐๒๐๔/ว ๑๓)

• การมอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๒๐๕ /ว ๑๔)