ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖


ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ถาม : การพิมพ์ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีมาประกอบการปฏิบัติงานทำได้ยาก

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นประเภท (pdf) ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่าเป็นประเภทไฟล์ข้อมูลที่ใช้งานได้สะดวกมากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูเอกสารภาพและสั่งพิมพ์ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe readerซึ่งเป็นโปรแกรมดูภาพได้ที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี ๒๕๐๑-ปัจจุบัน) หัวข้อการติดตั้งโปรแกรมดูภาพ” (ดังรูป)

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๕