ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖


ระจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

ถาม : ทำไมไม่มีรายงานประจำปี สลค. ปี ๒๕๕๕

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า รายงานประจำปี สลค. ปี ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

ถาม : ผมคิดว่า ควรปรับระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับ

 ๑. ควรปรับปรุงระบบประสิทธิภาพของระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีให้ค้นหาได้ โดยใช้ชื่อเรื่อง หรือคำที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับความสามารถของ google  

  ๒. เมื่อค้นหาเสร็จแล้ว ต้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลย โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อีก

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณที่สละเวลาให้คำแนะนำในการปรับปรุง
เว็บไซต์ 
www.cabinet.thaigov.go.th และขอเรียนชี้แจง ดังนี้
     ๑. ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สามารถสืบค้นจากชื่อเรื่อง คำสำคัญของเรื่องเช่นเดียวกับ google  รวมทั้งสามารถค้นหาจาก วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ เลขที่หนังสือ และส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ซึ่งสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่านี้ก็ได้  โดยเข้าไปที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สลค.www.cabinet.thaigov.go.th ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติ ดังนี้
๑.๑ หน้าเว็บไซต์ สลค. เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.

๑.๒ ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๑.๓. กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ

๑.๔  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไฟล์ภาพ (pdf.)

 

๒. การดาวน์โหลดเอกสารที่ท่านระบุว่า ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ นั้น ท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีดูภาพเอกสาร จึงขอแนะนำวิธีการ ดังนี้

๑. เข้าระบบค้นหามติ ครม. (ข้อมูลปี ๒๕๐๑ – ปัจจุบัน)
๒. ใส่ชื่อเรื่อง หรือวัน เดือน ปี ที่มีการประชุม ครม. คลิก
๓.
 เมื่อปรากฏชื่อเรื่องตามที่ต้องการ คลิก  “ต้องการดูเอกสารมติ ครม.คลิกที่นี่”
๔. ต้องการดูภาพเอกสาร คลิก “ดูเอกสาร”

ส่วนข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. เป็นประเภท (pdf.) ซึ่ง สลค. พิจารณาแล้วว่าเป็นประเภทไฟล์ข้อมูลที่ใช้งานได้สะดวกมากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูเอกสารภาพและสั่งพิมพ์ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe reader ซึ่งเป็นโปรแกรมดูภาพได้ที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี ๒๕๐๑ – ปัจจุบัน) หัวข้อ “การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ”

ทั้งนี้ หากท่านมีโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมดูเอกสารภาพ ท่านสามารถเข้าดูเอกสารได้เลย หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๕