ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖


ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ถาม : หาไม่ค่อยเจอ ต้องใช้ตัวเต็ม อันที่ย่อมาก็ไม่มีรายละเอียดที่ต้องใช้งาน ขอให้สแกนตัวเต็มให้ด้วย

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลภาพเอกสารประกอบต่างๆ อยู่แล้วได้แก่ หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือขอความเห็น หนังสือตอบความเห็น หนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) หนังสือเรื่องเข้าใหม่ (สาย ครม.) ซึ่งท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีดูภาพเอกสารเหล่านั้น จึงขอแนะนำให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. เข้าระบบค้นหามติ ครม. (ข้อมูลปี ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)
๒. ใส่ชื่อเรื่อง หรือ วันเดือนปีทีมีการประชุม ครม.  คลิก
๓. เมื่อปรากฏชื่อเรื่องตามที่ต้องการ คลิก  “ต้องการดูเอกสารมติ ครม.  คลิกที่นี่”
๔. ต้องการดูภาพเอกสาร คลิก “ดูเอกสาร” (ดังรูป)

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เอกสารเผยแพร่ยังไม่ครบถ้วน อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถนำรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีลงเผยแพร่ได้ ขอความกรุณาท่านแจ้งข้อมูลเรื่องที่ท่านไม่สามารถดูเอกสารภาพได้โดยตรงที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ เพื่อให้คำแนะนำต่อไป