ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖


ประจำวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

ถาม : ทำไมมติบางเรื่องอ่านได้แค่ใบปะหน้าแต่รายละเอียดของมติไม่แสดง ทำให้ไม่ศึกษารายละเอียดได้  

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลภาพเอกสารประกอบต่างๆ อยู่แล้วได้แก่ หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือขอความเห็น หนังสือตอบความเห็น หนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) หนังสือเรื่องเข้าใหม่ (สาย ครม.) ซึ่งท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีดูภาพเอกสารเหล่านั้น จึงขอแนะนำให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
เข้าระบบค้นหามติ ครม. (ข้อมูลปี ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)
๒. ใส่ชื่อเรื่อง หรือ วันเดือนปีทีมีการประชุม ครม.
  คลิก
๓. เมื่อปรากฏชื่อเรื่องตามที่ต้องการ คลิก
  “ต้องการดูเอกสารมติ ครม.  คลิกที่นี่”
๔. ต้องการดูภาพเอกสาร คลิก “ดูเอกสาร” (ดังรูป)

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เอกสารเผยแพร่ยังไม่ครบถ้วน อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถนำรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีลงเผยแพร่ได้ ขอความกรุณาท่านแจ้งข้อมูลเรื่องที่ท่านไม่สามารถดูเอกสารภาพได้โดยตรงที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ เพื่อให้คำแนะนำต่อไป

ประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ถาม : อยากให้เพิ่มรายละเอียด drop down menu เมื่อต้องการดูยืนยันมติ ตอบข้อคิดเห็น ฯลฯ ระบุหน่วยงานด้วย เนื่องจากบางเรื่องมีหลายหน่วยงานให้ความเห็น และมติ ครม. ให้ปฏิบัติความเห็นตามหน่วยงานกลาง จึงต้องหาข้อมูลว่า หน่วยงานเหล่านั้นเสนอความเห็นมาว่าอย่างไร แต่ต้องเปิดหลายหัวข้อ เพราะไม่รู้ว่า ข้อคิดเห็นเป็นของหน่วยงานใด

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณที่สละเวลาให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ www.cabinet.thaigov.go.th และขอเรียนชี้แจงว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะปรับปรุงและพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการเข้าค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๖