ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖


ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ถาม : อยากให้เว็บไซต์ สลค. เมื่อเปิดเข้าไปดูวาระของแต่ละสัปดาห์ เปิดหัวข้อเรื่องเข้าไปแล้วให้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย ไม่ต้องเข้าไประบบค้นหามติ ครม. ได้ไหม

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณสละเวลาให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ สลค. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์ โดยมีการปรับปรุงตามแนวทางที่ท่านเสนอมาด้วย

ประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ถาม : สรุปตรงสารบัญวาระกับสรุปตรงค้นหามติ ครม. ทำไมต้องมีสองแห่งด้วย ช่วยตอบที

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับสรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรี
ที่อยู่ในส่วนของสารบัญวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และในส่วนของระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกันว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลในเบื้องต้นได้ทราบถึงสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีโดยสรุปก่อน

 

 


ถาม : เอกสารไม่สามารถดาวน์โหลดเป็น File Microsoft office ได้ (มีให้กดโหลดแต่กดไม่ได้คาดว่าจะเสีย)

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบปุ่มกด File Microsoft office ตามที่ท่านได้แจ้งมาแล้ว และไม่พบปุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอเรียนว่า ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. เป็นประเภท File (pdf.) ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่าเป็นประเภทไฟล์ข้อมูลที่ใช้งานได้สะดวกมากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูเอกสารภาพและสั่งพิมพ์ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe reader ซึ่งเป็นโปรแกรมดูภาพได้ที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี ๒๕๐๑ – ปัจจุบัน) หัวข้อ “การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ” 

ทั้งนี้ หากท่านมีโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมดูเอกสารภาพ ท่านสามารถเข้าดูเอกสารได้เลย หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.  ๐ ๒๒๘๐๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๕