ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗


ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ถาม : ควรมีคำชี้แจงในการเข้าดูเอกสาร

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ขอเรียนว่า คำชี้แจงในการเข้าดูเอกสารบนเว็บไซต์ สลค. ท่านสามารถเข้าไปที่เมนูระบบค้นหามติ ครม. รายการ ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง (ข้อมูลปี ๒๕๐๑ถึงปัจจุบัน) จะพบเมนูด้านซ้ายมือ “เทคนิคการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีพร้อมตัวอย่าง

ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ถาม : คำที่ค้นหาขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาการสืบค้นแบบ google search

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ขอขอบคุณที่สละเวลาให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์www.cabinet.thaigov.go.th และขอเรียนชี้แจงว่า ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สลค. สามารถสืบค้น จากชื่อเรื่อง คำสำคัญของเรื่องได้ใกล้เคียงกับการค้นด้วย google โดยเข้าไปที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สลค. www.cabinet.thaigov.go.th เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี(ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน) ทั้งนี้ สลค. ขอรับความเห็น/ข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงในระยะต่อไป

 


ถาม : เรื่องที่ส่วนราชการเสนอ ครม. แล้วมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอความกรุณา สลค. แนบมาในระบบสืบค้นด้วย เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วน ในการค้นหามติ ครม. จะขอบคุณมาก

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ขอขอบคุณที่สละเวลาให้
คำแนะนำ และขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สลค. มติ
คณะรัฐมนตรีมี ๒ กรณี ดังนี้

     กรณีแรก เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางส่วนราชการจะเผยแพร่หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็นและตอบความเห็นของส่วนราชการ
เนื่องจากเอกสารดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาสาระของเรื่องอย่างครบถ้วนแล้ว แต่จะไม่เผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเดียวหรือบางส่วนราชการเท่านั้น
    กรณีที่สอง การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียนจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการเอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรี ที่ไม่ได้เผยแพร่ตามกรณีแรก
สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖


ถาม : ไฟล์ pdf. Download ไม่ได้ค่ะ หากทำได้จะดีมากค่ะ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ขอขอบคุณที่สละเวลาให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ www.cabinet.thaigov.go.th และขอเรียนชี้แจงว่า สลค. จะปรับปรุงและพัฒนาระบบค้นหาข้อมูล มติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการเข้ามาค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถบันทึกไฟล์ pdf. ได้ โดยเมื่อเรียกดูเอกสารภาพมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดแล้ว ท่านสามารถเลือกสิ่งพิมพ์หรือบันทึกไฟล์ pdf. นั้น ๆ และหากต้องการบันทึกไฟล์ไว้ใช้งาน ให้กดเลือกปุ่มรูปแผ่น disk เครื่องจะบันทึกไฟล์ที่ท่านเลือกดังกล่าว