ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗


ประจำวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ถาม : อยากให้นำเอกสารแนบที่หน่วยงานนำเสนอมาประกอบการพิจารณาของ ครม. มาแนบไว้ด้วย (หากเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ได้) เพราะบางครั้งในมติ ครม. มีข้อมูลไม่พอที่จะนำมาใช้งาน

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของท่าน และขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สลค. มติคณะรัฐมนตรีมี ๒ กรณี ดังนี้

กรณีแรก เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางส่วนราชการ จะเผยแพร่หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็นและตอบความเห็นของส่วนราชการ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาสาระของเรื่องอย่างครบถ้วนแล้ว แต่จะไม่เผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากเป็นข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเดียวหรือบางส่วนราชการเท่านั้น

กรณีที่สอง การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียนจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการเอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรี ที่ไม่ได้เผยแพร่ตามกรณีแรก สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖