ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๙


ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ถาม :  อยากให้ upload เอกสารยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ภายใน ๒ – ๓ วัน หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ยึดหลักความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลให้มากที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีชั้นความลับในรูปแบบข้อมูลภาพของหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเอกสารราชการ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการที่แตกต่างกันตามกรณี ดังนี้

   กรณีแรก มติคณะรัฐมนตรีเรื่องเพื่อทราบที่ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม ไปจากที่ส่วนราชการเสนอ 
เรื่องประเภทนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ทันทีที่จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ

   กรณีที่สอง มติคณะรัฐมนตรีเรื่องเพื่อพิจารณา หรือเรื่องเพื่อทราบที่คณะรัฐมนตรีมีประเด็น
เพิ่มเติมจากข้อเสนอของส่วนราชการจึงจะต้องมีการยกร่างข้อความของมติ และเสนอร่างมติให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ตรวจพิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องก่อนนำไปจัดทำหนังสือแจ้งมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องประเภทนี้ จะต้องใช้เวลานานกว่าในกรณีแรก ดังนั้น ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในกรณีนี้ จึงเผยแพร่ช้ากว่ากรณีแรก 

ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ถาม : การค้นหาเอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรี มาจากหลายหน่วยงาน ไม่ทราบว่าจะมีวิธีปรับให้ค้นหาง่ายหรือไม่ว่าจะมาจากส่วนงานไหนเนื่องจากต้องเปิดทุกไฟล์แนบ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณที่สละเวลาให้คำแนะนำในการปรับปรุง
เว็บไซต์
 www๒.soc.go.th และจะนำไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงต่อไปค่ะ

ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ถาม : ควรสแกนเอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องใส่มาให้ครบถ้วน และควรทำระบบให้สามารถเชื่อมโยงเรื่องเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน แต่มีการพิจารณาหลายครั้ง เช่น แสดงมติเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แทนที่จะแสดงเฉพาะเรื่องที่ค้น เพื่อการค้นหาจะได้สมบูรณ์ และสะดวก

ตอบ : ตามที่ท่านแจ้งว่า ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า การเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็น และตอบความเห็นของส่วนราชการ อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงแนวทางในการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยเพิ่มเติมการเผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) แต่จะไม่เผยแพร่กรณีเอกสารดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แม้จะไม่มีชั้นความลับก็ตาม ดังนั้น  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ปรากฏบนเว็บไซต์กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖

สำหรับเรื่องที่ท่านแจ้งว่า ต้องการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการเชื่อมโยง เรื่องเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันและเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แสดงขึ้นในระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีดูภาพเอกสารเหล่านั้น จึงขอแนะนำให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑.  เข้าระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง หรือ วันเดือนปีที่มีการประชุม ครม.  เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ คลิก จะปรากฏรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมด

๓.  เมื่อปรากฏชื่อเรื่องตามที่ต้องการ คลิก  “ต้องการดูเอกสารมติ ครม.  คลิกที่นี่”

๔.  ต้องการดูภาพเอกสาร คลิก “ดูเอกสาร” 


ถาม : การตรวจสอบว่า ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ เตือนเยอะเกินไปทำให้การหาข้อมูลทำได้ช้าลงมาก

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า โปรแกรม(ดังรูป) 

เป็นโปรแกรมรักษาความปลอดภัยในส่วนของข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ท่านเปิดใน Internet Explorer เท่านั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอแนะนำว่า หากท่านไม่ต้องการเห็นโปรแกรมดังกล่าวข้างต้น ให้เปิดเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใน Browser อื่น เช่น Chrome ท่านจะไม่พบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด

ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ถาม : เอกสารประกอบมติ ครม. มีความสำคัญมากในการสร้างความเข้าใจ
ที่มาและเหตุผลของการลงมติเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หากสามารถเปิดเผยข้อมูลได้จะเป็นประโยชน์มาก กรณี ไม่สามารถเปิดเผยได้ ก็อาจทำเป็นบทสรุป

ตอบ :สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่าการเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็น และตอบความเห็นของส่วนราชการ อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงแนวทางในการเผยแพร่มติ คณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยเพิ่มเติมการเผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) แต่จะไม่เผยแพร่กรณีเอกสาร ดังกล่าวเป็นไปตาม มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แม้จะไม่มีชั้นความลับก็ตาม 

กรณีที่ท่านต้องการให้จัดทำเป็นบทสรุปนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการอยู่แล้ว (ดังรูป)

 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖