ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙


ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ถาม : มติคณะรัฐมนตรีที่ยกเลิก ควรคงไว้ แต่ให้แสดงหมายเหตุหรือข้อความว่ายกเลิกแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อใด เพราะเวลาสืบค้นต้องการเรื่องเดิมมาใช้เพื่อศึกษาที่มาตั้งแต่เริ่มต้น

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า  กรณีดังกล่าวได้ดำเนินการอยู่แล้ว(ดังรูป)

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ปรากฏบนเว็บไซต์กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖