ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนกันยายน ๒๕๕๙


ประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

ถาม : การค้นหาจากวันที่ยังมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ทำให้หามติที่ถูกต้องไม่พบ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับวิธีค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลภาพต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือตอบความเห็น หนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) หนังสือเรื่องเข้าใหม่ (สาย ครม.) ซึ่งท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีดูภาพเอกสารเหล่านั้น จึงขอแนะนำให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑.  เข้าระบบค้นหามติ ครม. (ข้อมูลปี ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง หรือวันเดือนปีที่มีมติ ครม.(ไม่ใช่วันที่ที่ออกหนังสือ)  คลิก

๓.  เมื่อปรากฏชื่อเรื่องตามที่ต้องการ คลิก  “ต้องการดูเอกสารมติ ครม.  คลิกที่นี่”

๔.  ต้องการดูภาพเอกสาร คลิก “ดูเอกสาร”

 

ทั้งนี้ หากท่านพบว่าวันเดือนปีที่มีมติคณะรัฐมนตรี ไม่ปรากฎข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ขอความกรุณาท่านแจ้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖