ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙


ประจำวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ถาม : อยากให้มีการเก็บข้อมูลในปีเก่าไว้ด้วยคะ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ปัจจุบัน ทั้งนี้ หากท่านต้องการมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีดังกล่าวที่ยังไม่เผยแพร ขอความกรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ถาม : ควรมี Application เข้าถึงระบบค้นหา

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า จะพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑