ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙


ประจำวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ถาม : หากมีการจัดทำเป็น application ทางมือถือจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางครั้งการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ทาง PC ได้โดยสะดวก การเปิดเว็บไซต์ปกติจะทำให้ไม่สามารถค้นหาเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีระสิทธิภาพ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถใช้งานระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และ  แท็บเล็ต หากท่านประสบปัญหาในการใช้งานบนอุปกรณ์ใด ๆ สามารถโทรสอบถามการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘, ๔๓๖ และ ๔๓๘


ถาม : อยากให้เว็บไซต์รองรับทุก device และทุก  browser หรือ ระบุว่า ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับ device หรือ browser นั้น ๆ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อเสนอแนะของท่าน และจะปรับปรุงให้เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของโปรแกรมที่ต้องใช้เพิ่มเติม เพื่อให้การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ฯ มีความสมบูรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ข้อมูลไว้ที่ส่วนล่างของเว็บไซต์ฯ (Page Footer) แล้ว