ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐


ประจำวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

ถาม : ใช้ Chrome แล้ว pop-up ในช่องค้นหาวันที่ไม่ขึ้น ควรปรับเวอร์ชั่นให้เข้ากับ browser อื่น ๆ มากขึ้น นอกเหนือจาก Internet explorer เพราะช้าและผู้ใช้น้อยลงมากแล้ว

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังดำเนินการปรับปรุง และจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

ถาม : ไม่มีเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย อ้างถึง แนบมาพร้อมกับเอกสารมติคณะรัฐมนตรี จึงทำให้การค้นคว้าข้อมูลสำหรับงานวิชาการไม่สะดวก เอื้ออำนวยให้กับความโปร่งใสด้านข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนน้อยเกินไป

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า การเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีทางเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง และตอบความเห็นของส่วนราชการ สำหรับเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยของส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะไม่เผยแพร่ เนื่องจากไม่ได้เป็นเอกสารในครอบครองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงขอให้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดยตรงต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสาร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖