ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐


ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ถาม :เวลาค้นหามติคณะรัฐมนตรีแล้ว เลือกดูเรื่องเข้าใหม่สาย ครม. ควรมีเอกสารแนบให้ด้วยเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า การเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีทางเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง และตอบความเห็นของส่วนราชการ สำหรับเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยของส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะไม่เผยแพร่ เนื่องจากไม่ได้เป็นเอกสารในครอบครองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงขอให้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดยตรงต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสาร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖