แผนปฏิบัติราชการ – แผนปฏิบัติการ


แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี

แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อื่น ๆ

  • ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖