กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง โดยกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบทางวิชาการ โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้ยื่นคำขอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตเครื่องสำอางให้เหมาะสมและรวดเร็ว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ผู้ประกอบการ - เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข - ประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์