กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจของประเทศในด้านการผลิตและจำหน่ายให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นรวมทั้งปรับปรุงกลไกในการกำหนดให้สถาบันชาวไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลทราย ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ - วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์